ศูนย์ทนายความฯรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล 2 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการใช้อำนาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่ทหาร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน 2 อัตราภายในวันที่ 10 มิ.ย.59 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีขึ้นไป
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีทักษะในการสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทรมาน การป้องกันมิให้บังคับบุคคลสูญหาย
 10. สามารถทำงานได้เองโดยอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้ร่วมงาน
 11. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

หน้าที่ทั่วไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (Job  Description)

 1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร
 2. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์คดี การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับอาสาสมัครในพื้นที่ รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆ
 3. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 4. ประสานงานกับฝ่ายคดี และองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
 5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูล และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประชุมหรือเสวนา การเขียนข่าว ถ่ายภาพหรือวีดิโอ และนำเสนอผ่านโซเชียล มีเดีย เว็บไซต์และสื่อต่างๆ
 6. หน้าที่อื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง

หน้าที่เฉพาะ(งานสื่อสารและรณรงค์ต่างประเทศ)  1 อัตรา

 1. สามารถนำเสนอและ สื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจุดยืนของศูนย์ทนายความพื่อสิทธิมนุษยชน กับกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อสาธารณะได้
 2. สามารถแปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หน้าที่เฉพาะ (งานให้ความเห็นทางกฎหมาย) 1 อัตรา

 1. สามารถวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน และสื่อสารออกมาในรูปแบบบทความ ข่าว แถลงการณ์หรือความเห็นทางกฎหมายได้

สัญญาการจ้าง

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 3. เริ่มงานในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 2559

วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 2. โดยการส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานและตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถคิดวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบงานเขียน มาที่ อีเมล tlhr2014@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0967893172 หรือ 0967893173

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s