เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นคัดค้านคำสั่งห้ามชุมนุม ด้านตำรวจชี้แจงไม่มีอำนาจตัดสินใจ

25 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์คัดค้านคำสั่งไม่อนุญาตให้ชุมนุมสาธารณะของตำรวจ สน.นางเลิ้ง ก่อนจะเข้าเจรจากับที่ปรึกษานายกฯ และรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ กพร. ด้านตำรวจ สน.นางเลิ้งชี้แจงว่าตำรวจไม่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้

เวลาประมาณ 10.10 น. ทางตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของค์กรที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 จำนวนกว่า 100 องค์กร ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์คัดค้านหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมสาธารณะ ต่อผู้กำกับการ สน.นางเลิ้ง จากกรณีที่ไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมตามที่กลุ่มตัวแทนเครือข่ายฯ ได้แจ้งจัดการชุมนุมไปเมื่อวันที่ 24 ว่าจะจัดการชุมนุมที่บริเวณเกาะกลาง หน้าองค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก ในวันที่ 25 ก.พ.ตั้งแต่เวลา 12.30-18.00 น. และในวันที่ 26-28 ก.พ.ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ 30 คน

หนังสือแจ้งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมมีเนื้อหาว่า เนื่องจาก คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 และ ที่ 4/2559 ถือเป็นกฎหมายตามความใน มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557 การชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จึงถือเป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 3(4) รวมทั้งทางรัฐบาลได้กำหนดให้มีช่องทาง การยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม

ส่วนเนื้อหาในหนังสืออุทธรณ์คัดค้านหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมที่ทางกลุ่มตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ยื่นต่อผู้กำกับ สน.นางเลิ้ง ระบุว่า การชุมนุมที่เครือข่ายฯ ได้ขออนุญาตนั้น เครือข่าย ฯ มีเสรีภาพที่จะชุมนุมโดยสงบตาม พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ผู้ชุมนุมแจ้งล่วงหน้า มิใช่เป็นการขออนุญาต เครือข่ายฯ ขอชุมนุมครั้งนี้เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 และที่ 4/2559 ที่เป็นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง อันส่งผลต่อสิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง การตีความชุมนุมคัดค้านคำสั่ง คสช. ทั้งหมดว่าเป็นการชุมนุมทางการเมือง จึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

เวลาประมาณ 10.20 น. พ.ต.อ.สมโสช สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสน.นางเลิ้ง ได้เดินทางมารับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งคัดค้านหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมสาธารณะ จากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมแจ้งว่า หลังจากนี้ตนจะต้องส่งหนังสือไปยังผู้กำกับการตำรวจนครบาลภาค 1 เพราะตนไม่มีอำนาจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์คำสั่งฯ ฉบับดังกล่าว โดยผู้กำกับการตำรวจนครบาลภาค 1 คงจะมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยออกมาภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ตลอดการยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งฯ มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสังเกตการณ์อยู่ราว 8 คน

ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น. กลุ่มเครือข่ายประชาชนฯ ได้เดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเจรจากับที่ปรึกษานายก และนายพิชัย อุทัยเชฎฐ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในการเจรจาไม่อนุญาตให้สื่อเข้าร่วมด้วย มีการตรวจค้นก่อนเข้าอาคาร และหลังจากเข้าห้องเจรจาไปแล้ว มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาถ่ายรูปบัตรประชาชนของกลุ่มเครือข่ายฯที่เข้าร่วมเจรจา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10 กำหนดแต่เพียงว่าให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ “แจ้ง” การชุมนุมก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม “ขออนุญาต” จัดการชุมนุมแต่อย่างใด

นอกจากนั้น มาตรา 11 ยังกำหนดอีกว่า เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ผู้รับแจ้ง(ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง) ส่งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผู้แจ้งการชุมนุมทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง โดยไม่ได้ให้อำนาจในการ “อนุญาต” ให้มีการชุมนุม หรือมีคำสั่ง “ไม่อนุญาต” ให้มีการชุมนุมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้แจ้งการชุมนุมได้แจ้งการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว มาตรา 11 พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ก็ได้ให้อำนาจผู้รับแจ้งมีอำนาจออก “คำสั่งห้ามชุมนุม” ได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องการใช้สถานที่หรือชุมนุมกีดกวาง เช่น พระบรมมหาราชวังหรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทยาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัฐสภา ศาล สถานที่ราชการ

หากว่าเป็นการชุมนุมหรือกีดขวางในสถานที่ต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ.ชุมนุมฯกำหนดไว้ และผู้รับแจ้งได้สั่งให้ผู้แจ้งการขุมนุมแก้ไขภายในกำหนดแล้ว แต่ผู้แจ้งการชุมนุมก็ไม่ได้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง จึงจะมีอำนาจออก “คำสั่งห้ามชุมนุม” ได้ ตามมาตรา 11 วรรคสาม

ฉะนั้นเหตุผลที่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งอ้างว่าว่า “เนื่องจาก คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 และ ที่ 4/2559 ถือเป็นกฎหมายตามความใน มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จึงถือเป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ข้อ 3(4) รวมทั้งทางรัฐบาลได้กำหนดให้มีช่องทาง การยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นควรให้ติดต่อ ติดตาม เรื่องได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม” จึงเป็นการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ชุมนุม โดยพิจารณาจากประเด็นเนื้อหาของการชุมนุม ซึ่งไม่สามารถนำมาอ้างในการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมได้ ตามขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ มาตรา 11 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ทั้งนี้มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่า ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมืองที่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งอ้างนั้น ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ไม่สามารถใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เนื่องจากถูกประกาศออกมาใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีบทบัญญัติอย่างเดียวกันกับ ประกาศ คสช.ที่ 7/2557

ดังนั้นคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งถูกประกาศออกมาใช้บังคับในภายหลังและมีเนื้อหาของบทบัญญัติอย่างเดียวกันกับประกาศ คสช.ที่ 7/2557 ย่อมทำให้ประกาศ คสช.ที่ 7/2557 ถูกยกเลิกและสิ้นผลไปโดยปริยาย ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายที่จะสามารถใช้บังคับได้ ตามหลักกฎหมายทั่วไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s