ประกาศแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะและเครื่องมือควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

photo_2015-11-03_21-54-41

แม้ว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558  แต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการการกำหนดแนวทางปฏิบัติในรายละเอียด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 จึงได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะโดยประกาศทั้ง 2 ฉบับมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

  1. กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมเป็นหนังสือได้ในสามช่องทางคือแจ้งต่อผู้รับแจ้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรง แจ้งทางโทรสาร และแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  2. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับหนังสือแจ้งการชุมนุมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้รับแจ้งซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อพิจารณา
  3. เมื่อผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่ง สรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งและอาจมี คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดด้วยก็ได้
  4. ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันกําหนดเวลาก่อนการชุมนุม 24 ชั่วโมง ผู้แจ้งการชุมนุมอาจขอผ่อนผันกําหนดเวลา โดยยื่นคําขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งกรณีดังกล่าวในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
  5. กำหนดแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งการชุมนุม วัตถุประสงค์การชุมนุม ลักษณะการชุมนุมและรายละเอียด พร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน
  6. สำหรับเครื่องมือควบคุมฝูงชนนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ 48 รายการ อันเป็นอุปกรณ์ประเภทป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์กีดขวางการชุมนุมและป้องกันสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสลายการชุมนุม  ตัวอย่างเช่น หมวกปราบจลาจล หรือหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า หน้ากากป้องกันแก๊สพษิ พร้อมหม้อกรองแก๊สพิษและไมโครโฟน ชุดปืนยิงแก๊สน้ําตาพร้อมอุปกรณ์ แก๊สน้ําตาชนิดเผาไหม้ ลูกขว้างแบบควัน ลูกขว้างแก๊สน้ําตา เครื่องกีดขวางการผ่านของรถ อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser)  ปืนยิงตาข่าย รถควบคุมฝูงชน อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล อุปกรณ์เพื่อตรวจหาอาวุธ เป็นต้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง กําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะโดยกำหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงเกินกําหนดระดับเสียงทั่วไปโดย ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะอันเป็นการรบกวนผู้อื่นโดยให้กําหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศใช้ “แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกมา ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นจะใช้ควบคุมการชุมนุมในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 ดังนั้นปัจจุบันแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจึงมีเพียงประกาศสามฉบับเท่านั้น

รายละเอียด

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/4.PDF

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/6.PDF

ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง กําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/236/24.PDF

Advertisements
By Thai Lawyers for Human Rights Posted in Knowledge

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s